Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van APS GROEP, gevestigd te LANDGRAAF

Versie geldig vanaf 1-8-2019

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van APS GROEP, ook via de online webshop. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van APS GROEP. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. APS GROEP behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door APS GROEP erkend.

1.4 APS GROEP gegarandeerd dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal APS GROEP blanco bestellingen tenminste binnen 5 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 3 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van APS GROEP zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door APS GROEP geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op etiketten én op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De prijzen in ons ordersysteem zijn de juiste, te handhaven prijzen.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en exclusief 21% BTW.

3.4 Betaling van de door APS GROEP gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, zoals overeengekomen met uw verkoper. De standaard betalingsvoorwaarden voor afhalen zijn à contant of per pin. Bestelling die per koerier worden verstuurd geschieden uitsluitend per voorafbetaling. In overleg kunt u aanspraak maken om op rekening te betalen, binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij orders met een hoge waarde of custom made producten houdt APS GROEP zich het recht voor om de standaard betalingsvoorwaarden voor die specifieke order aan te passen. Veelal gebruikt APS GROEP dan (40% bij order, 40% bij levering, overige binnen 14 dagen na levering) Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke (-handels) rente per maand, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.

 

Indien de opdrachtgever consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. (Afhankelijk van de opdrachtgever wordt dit nog verhoogd met BTW).

 

De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:

· Minimumtarief € 40,00

· 15% over eerste € 2.500,00

· 10% over volgende € 2.500,00

· 5% over volgende € 5.000,00

· 1% over de volgende € 190.000,00

· 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

 

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

 

4. Geen zichttermijn / herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij APS GROEP, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van APS GROEP. APS GROEP houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 APS GROEP respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 APS GROEP maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan APS GROEP) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan APS GROEP. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan APS GROEP schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door APS GROEP gegrond worden bevonden, zal APS GROEP naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van APS GROEP en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van APS GROEP) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van APS GROEP gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van APS GROEP voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 APS GROEP is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens APS GROEP in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van APS GROEP en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt APS GROEP zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden APS GROEP slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van APS GROEP gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 APS GROEP kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen APS GROEP en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door APS GROEP op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 APS GROEP behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van APS GROEP gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 APS GROEP is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van APS GROEP alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 APS GROEP behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is APS GROEP gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien APS GROEP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 APS GROEP is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Autobeletteringen / Carwraps

 

12.1 Aanleveren voertuig

 • In het geval van het aanbrengen én verwijderen van autobelettering, dient het voertuig de avond voor de geplande afspraak bij ons aanwezig te zijn, dit i.v.m. met de temperatuur van het voertuig en om de levertijd te kunnen waarborgen.
 • Voertuigen dienen schoongewassen (zonder teer, wax- en vuilresten) te worden aangeleverd.

LET OP! Een wax laag van bijvoorbeeld wasstraten of bij levering van een nieuwe auto door de

dealer is niet toegestaan;

 • Het verwijderen van vet-, wax- en vuilresten wordt berekend als extra werk en daarbij komende

kosten kunnen worden gefactureerd;

 • Bij een volledige carwrap hebben wij uw voertuig gemiddeld 2 á 3 dagen nodig.

 

12.2 Garantie

 • Wij geven 6 maanden garantie op de montage van de belettering of carwrap. (mits aan alle voorschriften is

voldaan).

 • Op de folie wordt 5 jaar fabrieksgarantie gegeven door de fabrikant. (mits aan alle voorschriften

is voldaan).

 • Er kan geen garantie gegeven worden (i.v.m. hechtingsgraad) op:

o voertuigen ouder dan 3 jaar;

o voertuigen waaraan schadeherstel heeft plaatsgevonden;

o voertuigen waarop roest is aangetroffen;

o voertuigen welke eerder overgespoten zijn.

 • Er kan geen garantie gegeven worden, indien de folie wordt belast door b.v. magneetplaten.
 • Krassen, deuken, scheuren zijn zichtbaar door de folie heen en vallen niet onder de garantie.
 • Garantie wordt alleen verleent als er direct na de constatering contact wordt opgenomen met APSGROEP. Dit in verband met de directe mogelijkheid tot herstel bij constatering;

 

12.3 Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van APSGROEP is beperkt tot de directe schade door ons aangebracht met een maximum van de aanneemsom. De aansprakelijkheid voor gevolgschade is in alle omstandigheden uitgesloten.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele lakschade bij het verwijderen van enige folie.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door APS GROEP aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij APS GROEP zolang de afnemer de vorderingen van APS GROEP uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van APS GROEP wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13.2 De door APS GROEP geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan APS GROEP of een door APS GROEP aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin APS GROEP haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht APS GROEP zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan APS GROEP.

 

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen APS GROEP en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis, tenzij APS GROEP er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Stuur ons een bericht